Minggu, 05 Juni 2011

LEMBAGA PENDIDIKAN DI MASA RASULULLAH Saw

Pada masa Rasulullah Saw dan awal islam terdapat beberapa lembaga yang menjadi sentra pendidikan. Tentu saja, lembaga-lembaga ini belum seperti lembaga pendidikan formal atau seperti lembaga pendidikan di Yunani. Namun, lembaga ini telah turut serta dalam memajukan pendidika masyarakat Muslim pada waktu itu. Lembaga-lembaga itu antara lain:


1.       Dar al-Arqam
Rumah merupakan tempat pendidikan awal yang diperkenalkan ketika islam mulai berkembang di Makkah, Rasululullah Saw menggunakan rumah Arqam bin Abi al-Arqam di al-safa sebagai tempat pertemuan dan pengajaran dengan para sahabat. Bilangan kaum muslimin yang hadir pada masa awal islam ini masih sangat kecil, tetapi makin bertambah sehingga menjadi 38 orang yang terdiri dari golongan bangsawan Quraisy, pedagang dan hamba sahaya. Di al-Arqam, Rasulullah Saw mengajar wahyu yang telah diterimanya kapada kaum Muslim. Beliau juga membimbing mereka menghafal, menghayati dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya.
2.       Masjid
Fungsi masjid selain tempat  ibadat ialah sebagi tempat penyebaran dakwah dan ilmu islam. Masjid juga menjadi tempat menyelesaikan masalah individu dan masyarakat, tempat menerima duta-duta asing, tempat pertemuan pemimpin-pemimpin islam, tempat bersidang dan madrasah bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu khususnya tentang ajaran Islam.
Setelah hijrah ke Madinah,  pendidikan kaum muslim berpusat di masjid-masjid. Masjid Quba’  merupkan masjid pertama yang dijadikan Rasulullah  Saw mengajar dan member khutbah dalm bentuk halaqah dimana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan Tanya-jawab  berkaitan urusan agama dan kehidupan sehri-hari.Semakin luas wilayah-wilayah yang ditaklukkan islam, semakin meningkat bilangan masjid yang didirikan. Diantara masjid yang dijadikan pusat penyebaran ilmu dan pengetahuan ialah Masjid Nabawi , Masjidil Haram, Masjid Kufah, Masjid Basrah dan banyak lagi.

3.       Suffah
Al-Suffah merupakan ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid. Suffah dapat dilihat sebagai sebuah sekolah karena kegiatan pengajaran dan pembelajarn dilakukan secara teratur dan sistematik. Contohnya  Masjid Nabawi yang mempunyai suffah yang digunakan untuk majlis ilmu. Lembaga ini juga menjadi semacam asrama bagi para sahabat yang tidak atau belum mempunyai tempat tinggal permanen. Mereka tinggal disuffah ini disebut Ahl al-Suffah.

4.       Kuttab
Kuttab didirikan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dan bertujuan memberi pendidikankepada anak-anak. Namun demikian, lembaga pendidikan tersebut tidak mendapat perhatian dari masyarkat  Arab, terbukti karena sebelum kedatangan Islam, hanya 17 orang Quraisy  yang tahu membaca dan menulis dilakukan oleh guru-guru yang mengajar secara sukaela. Rasulullah Saw juga pernah memerintahkan tawana perang Badar yang mampu baca-tulis untuk mengajar 10 orang anak-anak Muslim sebagai syarat membebaskan diri dari tawanan.

......lembaga pendidikan pasca Rasulullah........

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SELAMAT DATANG DI LINGKARAN PERADABAN, SEJUKKAN HATI DENGAN DZIKIR